فعالیت‌ها

فناپ موبایل علاوه بر خدمات مخابراتی و ارتباطی پایه، طیفی از راهکارهای نوآورانه با کاربری آسان را در راستای رضایت مندی مشترکین فراهم می آورد تا بتواند سطح کیفی خدمات مخابراتی و ارتباطی را ارتقاء دهد.